O NAS

 

 

Stowarzyszenie Kultury Alternatywnej „Fala” w Ełku działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach oraz na podstawie Statutu.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem Ełku i województwa warmińsko-mazurskiego. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności kulturalnej, medialnej, edukacyjnej oraz społecznej, zwłaszcza w zakresie organizacji i wspierania wydarzeń kulturalno–artystycznych i podejmowania inicjatyw edukacyjnych na rzecz społeczeństwa i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego a w szczególności:

1. Wspieranie amatorskich ruchów artystycznych.

2. Rozpowszechnianie i promocja wydarzeń kulturalnych ze szczególnym uwzględnieniem Ełku i województwa warmińsko-mazurskiego.

3. Aktywizacja i animacja życia kulturalnego w regionie.

4. Rozpowszechnianie polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego.

5. Upowszechnianie i popularyzowanie wiedzy o kulturze.

6. Inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć zmierzających do profesjonalnego doskonalenia członków Stowarzyszenia.

7. Pedagogika w zakresie teatru, filmu, mediów oraz edukacja artystyczna.

8. Zadania w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, w tym edukacji pozaszkolnej oraz wsparcia szkoleniowego i informacyjnego organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów.

9. Wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych.

10. Wspieranie społecznej aktywności obywateli, w tym działalności kulturalnej.

11. Działalność na rzecz wyrównywania szans wśród młodzieży i innych grup wiekowych z mniejszymi szansami, środowisk wiejskich, wykluczonych społecznie, wymagających wsparcia (bezdomni, bezrobotni, niepełnosprawni, uzależnieni).

12.Działania na rzecz resocjalizacji poprzez sztukę oraz arteterapię.

13. Kreowanie zainteresowania sztuką, dbałość o estetykę żywego słowa.

14. Podtrzymywanie tradycji regionalnych i narodowych.

15. Rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej.

16. Upowszechnianie tradycji i dbałość o ochronę dóbr kultury.

17. Działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.

18. Upowszechnianie i ochrona wolności ,praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.

19. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

20. Zachęcanie do współpracy międzykulturowej i dialogu publicznego.

21. Działalność charytatywna polegająca na inicjowaniu przedsięwzięć wynikająca z priorytetów programowych stowarzyszenia.

22. Organizowanie turystyki, wypoczynku dzieci i młodzieży.

23. Działalność propagująca ekologię i ochronę środowiska zgodna z priorytetami programowymi stowarzyszenia.

24. Promowanie, upowszechnianie i udostępnianie nowoczesnych mediów i technologii.

cropped-lokomotywa1.jpg

 

Facebook